அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும் (வரஹ்) இந்த இணையதளத்திற்கு வருகைதந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.

Tuesday, April 10, 2012

விருப்பம்

1. விழுங்க விரும்பினால் கோபத்தையும்,துக்கத்தையும் விழுங்கி விடுங்கள்.

2. உடுக்க விரும்பினால் உயர்வையும், உண்மையையும் உடுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

3. அறிய விரும்பினால் நன்மைகளையும் தீமைகளையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

4. கொடுக்க விரும்பினால் பிறருக்கு நலவைத்தருவதையும், பயனளிக்கத்தக்கவற்றையும் கொடுங்கள்.

5. வாங்க விரும்பினால் ஏழை, அனாதைகளின் ஆசிகளை வாங்குங்கள்.

6. பேச விரும்பினால் இன்சொற்களையும்,நன் சொற்களையும் பேசுங்கள்.

7. அடிக்க விரும்பினால் மன இச்சைகளையும், துவேஷங்களையும் அடித்து வீழ்த்துங்கள்.

8. களைய விரும்பினால் துர்பழக்கத்தையும்,முன்கோபத்தையும் களைந்துவிடுங்கள்.

9. உண்ண விரும்பினால் ஹலானவற்றியும்,தூயவனவற்றையும் உண்ணுங்கள்.

10. தர்கிக்க விரும்பினால் கண்ணியமானவர்களிடமும், உயர்வானவர்களிடமும்  தர்கியுங்கள்.

No comments:

Post a Comment